درخواست ثبت‌نام کلاس لایو

کلاس به صورت لایو دو طرفه است.
(حضور در لایو الزامی است)

فرم ثبت‌نام لایو مبتدی (#32)

هزینه ثبت‌نام در دوره مبتدی: 1.59۰.۰۰۰ تومان

هر ترم 8 جلسه، 2 روز در هفته

یکشنبه، سه شنبه

ساعت 19:30 الی 20:30

تاریخ شروع: 30 اردیبهشت

 

هزینه ثبت‌نام در دوره مبتدی و تراپی: 2.3۰۰.۰۰۰ تومان

هر ترم 12 جلسه،3 روز در هفته

یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه

ساعت 19:30 الی 20:30

تاریخ شروع: 30 اردیبهشت

 

هزینه ثبت‌نام در دوره یوگا تراپی و اصلاحی: 1.۰۰۰.۰۰۰ تومان

هر ترم 4جلسه، یک روز در هفته

دوشنبه‌ها

ساعت 19:30 الی 20:30

تاریخ شروع: 31 اردیبهشت

همکار ما در یک مشاوره 5 دقیقه‌ای سطح شما را تعیین خواهند کرد.